Zostań klasą z ECDL!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Programu "Klasa z ECDL"

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej PTI), ul. Solec 38 lok. 103, 00- 394 Warszawa, KRS 0000043879, kontakt tel. 22 838 47 05, email: biuro@ecdl.pl, oraz za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl
 2. Dane osobowe osób zgłaszających swoją placówkę edukacyjną zbierane są w celu przygotowania umowy Klasa z ECDL.
 3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PTI to dane zbierane w formularzu rejestracyjnym.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest:
  art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO), tzn. przetwarzanie jest niezbędne do przygotowania umowy. Ponad to jeśli Państwa placówka edukacyjna zdecyduje się wpisać Państwa dane jako dane osoby kontaktowej do umowy PTI będzie je przetwarzało na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PTI w postaci prowadzenia z Państwem korespondencji w celu realizacji umowy art.6 ust.1 lit.f (RODO).
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, nasi pracownicy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych m.in. księgowe, IT, prawne.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy Klasa z ECDL oraz upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń (3 lata od rozwiązania umowy) wynikających z umowy.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości podpisania umowy i uczestnictwa placówki w Programie Klasa z ECDL.
 8. PTI nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Mają Państwo prawo żądać od PTI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z administratorem w dowolnej dogodnej dla Państwa formie.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PTI, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Fatal error: Call to undefined function dbClose() in /info1.php on line 42